THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS With Multilingual UDHR

 
 
International Covenant on Civil and Political Rights | International Covenant on Economic Social and Cultural Rights
 
   

 

 

 

 

 

 

FL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUNGARIAN LANGUAGE

Usage By Country
Official Language: Hungary Officially Recognized Language in Voivodina, Federal Republic of Yugoslavia Home Speakers: Romania, Czech Republic, Slovak Republic, Federal Republic of Yugoslavia, Ukraine, Austria 
 

Total Speakers 
14,500,000 
Background 
Hungarian is spoken by over 10 million people in Hungary. It is one of the Finno-Ugric languages, which include Finnish, Estonian, and a number of languages spoken in the Russia. Most of these languages, however, belong to the Finnic branch of this group, while Hungarian belongs to the Ugric. The only other existing Ugric languages, and thus the only other languages to which Hungarian is closely related, are the remote "Ostyak" and "Vogul" languages of Siberia, spoken in an area more than 2,000 miles from Hungary. As may be gathered from these facts, the original Hungarian people came from Asia, having long lived a nomadic life on the eastern slopes of the Urals. Forced to migrate westward between the 5th and 9th centuries A.D., they eventually reached the Danube where they settled in 896. Over the more than thousand years that have elapsed since tthen, the Hungarians have become "Europeanised", with only their language serving to reveal their Asian Origins. The Hungarians call their language Magyar. It is considered extremely difficult for foreigners to learn, with its vocabulary largely from Asia and its grammar containing a number of complex features not to be found in other Western languages. It is an agglutinative language, meaning that it heavily relies on prefixes and suffixes. The most important English word of Hungarian origin is "coach", after the village of Kocs ("cs" is pronounced like "ch" in English), where coaches were invented and first used. Other words known world-wide are "goulash" and "paprika" . 
Click on The BLUE Panel To Open or Close The UDHR
  ALBANIA MN TIRANA MN UDHR POSTERS MN

 

HUNGARIAN  Universal Declaration Of Human Rights

 

HUNGARIAN UDHR

The Universal Declaration of Human Rights

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Bevezető

Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,

Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz,

Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az ember végső szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön,

Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kifejeződésének előmozdítása,

Tekintettel arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemzetek népei újból hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elősegítik a szociális haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg,

Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködve biztosítják az emberi jogok és alapvető szabadságok általános és tényleges tiszteletbentartását,

Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében közös felfogás kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett kötelezettség maradéktalan teljesítésének szempontjából

a közgyűlés kinyilvánítja 
az emberi jogok egyetemleges nyilatkozatát

mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a társadalom minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen Nyilatkozatot, oktatás és nevelés útján előmozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletbentartásának kifejlesztését, valamint azoknak fokozatosan megvalósuló hazai és nemzetközi jogszabályok útján történő általános és tényleges alkalmazását és elismerését mind a tagállamok népei között, mind pedig a joghatóságuk alatt álló területek népei között.

1. cikk

Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

2. cikk

Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

3. cikk

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

4. cikk

Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.

5. cikk

Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.

6. cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.

7. cikk

A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.

8. cikk

Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.

9. cikk

Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni.

10. cikk

Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt bűnügyi vád megalapozottsága felől.

11. cikk

 1. Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bűnősségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.

 2. Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendő cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.

12. cikk

Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.

13. cikk

 1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani.

 2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.

14. cikk

 1. Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.

 2. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti. kellőképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes tevékenység esetében.

15. cikk

 1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.

 2. Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

16. cikk

 1. Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak.

 2. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.

 3. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.

17. cikk

 1. Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz.

 2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.

18. cikk

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

19. cikk

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

20. cikk

 1. Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.

 2. Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kőtelezni.

21. cikk

 1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez.

 2. Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.

 3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.

22. cikk

Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az államok erőfeszítései és a nemzetközi együttműködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival- a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse.

23. cikk

 1. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.

 2. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga.

 3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.

 4. Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz.

24. cikk

Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidőre, beleértve a munkaidő ésszerű korlátozását és az időszakos fizetett szabadságot.

25. cikk

 1. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti.

 2. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül.

26. cikk

 1. Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvető oktatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt -érdeméhez képest- egyenlő feltételek mellett nyitva kell állnia.

 2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletbentartásának megerősítésére kell irányulnia. A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését.

 3. A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.

27. cikk

 1. Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.

 2. Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.

28. cikk

Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.

29. cikk

 1. A személynek kőtelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek keretében egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlődése.

 2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletbentartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.

 3. Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.

30. cikk

A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen. 

MORE TRANSLATIONS UDHR

 

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanian (shqip [ʃcip] or gjuha shqipe [ˈɟuha ˈʃcipɛ], meaning Albanian language) is an Indo-European language spoken by approximately 7.4 million people, primarily in AlbaniaKosovo, the Republic of Macedonia and Greece, but also in other areas of the Balkans in which there is an Albanian population, including Montenegro and Serbia (Presevo Valley). Centuries-old communities speaking Albanian-based dialects can be found scattered in Greece, southern Italy,[3] Sicily, and Ukraine. As a result of a modern diaspora, there are also Albanian speakers elsewhere in those countries and in other parts of the world, including ScandinaviaSwitzerlandGermanyAustria and HungaryUnited KingdomTurkeyAustraliaNew Zealand,NetherlandsSingaporeBrazilCanada, and the United States.

The earliest written document that mentions the Albanian language is a late-13th-century crime report from Dubrovnik. The first audio recording of the Albanian language was made by Norbert Jokl on 4 April 1914 in Vienna.

 

Official language in

 Albania


 Kosovo

Recognised minority language in

 Italy
 Macedonia
 Montenegro
 Bulgaria
 Romania
 Serbia
 Croatia
Regulated by

officially by the Social Sciences and Albanological Section of the Academy of Sciences of Albania

 

LINGUISTIC AFFINITIES

The Albanian language is an Indo-European language in a branch by itself, sharing its branch with no other extant language. (The other extant Indo-European languages in a branch by themselves are Armenian and, in some classifications, Greek.) Though sharing lexical isoglosses with Greek, Balto-Slavic, and Germanic, the vocabulary of Albanian is quite distinct. Once hastily grouped with Germanic and Balto-Slavic based on the merger of PIE *ǒ and *ǎ into *ǎ in a supposed "northern group",[8]Albanian has been proven to be distinct from these two because this vowel shift is only part of a larger push chain that affected all long vowels.[9] Albanian does share two features with Balto-Slavic languages: a lengthening of syllabic consonants before voiced obstruents and a distinct treatment of long syllables ending in a sonorant.[10] Conservative features of Albanian include the retention of the distinction between active and middle voice, present tense, and aorist.

Albanian is considered to have evolved from an ancient Paleo-Balkan language, usually taken to be either Illyrian or Thracian, but this is disputed. (See also Thraco-Illyrian and Messapian language.)

 

LINGUISTIC INFLUENCES

The earliest loanwords attested in Albanian are from Doric Greek (probably indirect),[11] whereas the strongest influence was fromLatin. The period during which Proto-Albanian and Latin interacted was protracted and drawn out roughly from the 2nd century BC to the 5th century AD.[12] This is borne out into roughly three layers of borrowings, the largest number belonging to the second layer. The first, with the fewest borrowings, was a time of less important interaction. The final period, probably preceding the Slavic or Germanic invasions, also has a notably smaller number of borrowings. Each layer is characterized by a different treatment of most vowels, the first layer having several that follow the evolution of Early Proto-Albanian into Albanian; later layers reflect vowel changes endemic to Late Latin and presumably Proto-Romance. Other formative changes include the syncretism of several noun case endings, especially in the plural, as well as a large scale palatalization.

A brief period followed, between the 7th and 9th centuries AD, that was marked by heavy borrowings from Southern Slavic, some of which predate the "o-a" shift common to the modern forms of this language group. Starting in the latter 9th century AD, there was a period characterized by protracted contact with the Proto-Romanians, or Vlachs, though lexical borrowing seems to have been mostly one sided—from Albanian into Romanian. Such borrowing indicates that the Romanians migrated from an area where the majority was Slavic (i.e. Middle Bulgarian) to an area with a majority of Albanian speakers (i.e. Dardania) where Vlachs are recorded in the 10th century AD. Their movement is probably related to the expansion of the Bulgarian Empire into Albania around that time. This fact places the Albanians in the western or central Balkans at a rather early date.

According to the central hypothesis of a project undertaken by the Austrian Science Fund FWF, Old Albanian had a significant influence on the development of many Balkan languages. Intensive research now aims to confirm this theory. Albanian is being researched using all available texts before a comparison with other Balkan languages is carried out. The outcome of this work will include the compilation of a lexicon providing an overview of all Old Albanian verbs.[13]

 

LATIN ELEMENT OF THE ALBANIAN LANGUAGE

Jernej Kopitar (1780–1844) was the first to note Latin's influence on Albanian and claimed "the Latin loanwords in the Albanian language had the pronunciation of the time of Emperor Augustus". Kopitar gave examples such as Albanian "qiqer" from Latincicer, "qytet" from civitas, "peshk" from piscis and "shigjetë" from sagitta. The hard pronunciations of Latin 〈c〉 and 〈g〉 are retained as palatal and velar stops in the Albanian loanwords. Gustav Meyer (1888) and Wilhelm Meyer-Lübke (1914) later corroborated this.

Eqrem Çabej also noticed, among other things, the archaic Latin elements in Albanian:

 1. Latin /au/ becomes Albanian /a/ in the earliest borrowings: aurum > "ar", gaudium > "gas", laurus > "lar". But Latin /au/ is retained in later borrowings: causa > "kafshë", laud > "lavd".

 2. Latin /ō/ becomes Albanian /e/ in the oldest Latin borrowings: pōmum > "pemë", hōra > "herë". An analogous mutation occurred from Proto-Indo-European to Albanian; PIE *nōs became Albanian "ne", PIE *oḱtō + suffix -ti- became Albanian "tetë" etc.

 3. Latin unstressed internal and initial syllables become lost in Albanian: cubitus > "kub", medicus > "mjek", paludem > V. Latinpadule > "pyll". An analogous mutation occurred from Proto-Indo-European to Albanian. In contrast, in later Latin borrowings, the internal syllable is retained: paganus > "pagan", plaga > "plagë" etc.

 4. Latin /tj/, /dj/, /kj/ palatalized to Albanian /s/, /z/, /c/: vitius > "ves", ratio > "arsye", radius > "rreze", facies > "faqe", socius > "shoq" etc.

Haralambie Mihăescu demonstrated that:

Other authors have detected Latin loanwords in Albanian with an ancient sound pattern from the 1st century BC, for example, Albanian qingëlë from Latin cingula and Albaniane vjetër from Latin vetus/veteris. The Romance languages inherited these words from Vulgar Latin: Vulgar *cingla became N. Romanian chinga, meaning "belly band, saddle girth", and Vulgar veteran became N. Romanian bătrân, meaning "old".

Albanian, Basque, and the surviving Celtic languages such as Irish are the non-Romance languages today that have this sort of extensive Latin element dating from ancient Roman times, which have undergone the sound changes associated with the languages. Other languages such as English only received their Latin and Romance vocabulary during medieval times and are therefore more obvious and closer to their original Latin spellings.

 

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITED NATIONS

OHCHR

GENERAL ASSEMBLY

SECURITY COUNCIL

UNICEF

UNESCO

HARVARD edX

WHO