THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS With Multilingual UDHR

 
 
International Covenant on Civil and Political Rights | International Covenant on Economic Social and Cultural Rights
 
   

 

 

 

 

 

 

FL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIAN

NATIVE TO : LATVIA

Region Baltic

 

 

 

UDHR GALLERY

Click on The BLUE Panel To Open or Close The UDHR

 

MORE Translations

 

LATVIAN   Universal Declaration Of Human Rights

Usage By Country
Official Language: Latvia Home Speakers: Lithuania, Estonia, Sweden, Russia, Ukraine, Belarus 

 
Native speakers

unknown (undated figure of 1.3 million)

Total Speakers 1.550.000 (1995) 

Official language in

 Latvia
 European Union

 


 

Background 
It belongs to the Indo-European family, Baltic group, and is spoken by over 1.5 million people. Like Lithuanian, though to a lesser extent, Latvian preserves a system of intonations no longer found in most other Indo-European languages. The first examples of written Latvian, created by German monks, are from the 16th and 17th centuries. The Gothic script, used up to the mid 1930's was replaced with the Latin script and a new system of writing created by Dr. J. Endzelins and K. Mühlenbach. In terms of language varieties, Central Latvian is the basis of literary Latvian. High Latvian is the basis of literary Latgalian, which died out in the West around 1985, but has had a vigorous revival in Latvia since 1988. The two dialects are not very different, but each has a separate literary tradition. 

 

 

LATVIAN Universal Declaration Of Human Rights

LATVIAN UDHR

The Universal Declaration of Human Rights

VISPÂRÈJÂ CILVÈKA TIESÌBU DEKLARÂCIJA

ANO Åenerâlâ Asambleja pieðèmusi 1948. gada 10. decembrì

PREAMBULA

Ievèrojot, ka visiem cilvèku sabiedrìbas locekîiem piemìtoøâs paøcieðas un viðu vienlìdzìgu un neatðemamu tiesìbu atzìøana ir brìvìbas, taisnìguma un vispârèja miera pamats, un

ievèrojot, ka cilvèku tiesìbu necienìøana un nicinâøana noved pie barbariskiem aktiem, kas izraisa saøutumu cilvèces apziðâ, un ka tâdas pasaules radìøana pasludinâta kâ cilvèku augstâkie centieni, kurâ cilvèkiem bús vârda un pârliecìbas brìvìba un tie bús brìvi no bailèm un trúkuma, un

ievèrojot, ka nepiecieøams, lai cilvèka tiesìbas aizsargâtu likuma spèks un cilvèks nebútu spiests izmantot kâ pèdèjo lìdzekli saceløanos pret tirâniju un apspiestìbu, un

ievèrojot, ka nepiecieøams veicinât draudzìgu attiecìbu attìstìbu starp tautâm, un

ievèrojot, ka Apvienoto Nâciju tautas Statútos apliecinâja savu ticìbu cilvèka pamattiesìbâm, cilvèka personìbas paøcieðai un vèrtìbai un vìrieøu un sievieøu lìdztiesìbai un apðèmâs sekmèt sociâlo progresu un labâkus dzìves apstâkîus vislielâkâs brìvìbas apstâkîos, un

ievèrojot, ka Dalìbvalstis ir apðèmuøâs panâkt, sadarbojoties ar Apvienoto Nâciju Organizâciju, sekmèt cilvèka tiesìbu un pamatbrìvìbu vispârèju cienìøanu un ievèroøanu, un

ievèrojot, ka øo tiesìbu un brìvìbu vispârèjai izpratnei ir milzìga nozìme øìs apðemøanâs pilnìgai ìstenoøanai,

tâpèc Åenerâlâ Asambleja

pasludina øo Vispârèjo cilvèka tiesìbu deklarâciju par visu tautu un nâciju sasniegumu kopèjo standartu, lai katrs cilvèks un katra sabiedrìbas institúcija, pastâvìgi paturot prâtâ øo Deklarâciju, censtos ar apmâcìbu un izglìtoøanu veicinât øo tiesìbu un brìvìbas respektèøanu un, ìstenojot progresìvus nacionâlos un starptautiskos pasâkumus, nodroøinâtu to vispârèju un efektìvu atzìøanu un ievèroøanu kâ paøu Organizâcijas dalìbvalstu starpâ, tâ arì to jurisdikcijâ esoøo teritoriju tautâs.

1. pants

Visi cilvèki piedzimst brìvi un vienlìdzìgi savâ paøcieðâ un tiesìbâs. Viði ir apveltìti ar saprâtu un sirdsapziðu, un viðiem jâizturas citam pret citu brâlìbas garâ.

2. pants

Ikvienam ir tiesìbas uz visâm øajâ Deklarâcijâ pasludinâtajâm tiesìbâm un brìvìbâm, bez jebkâda veida atøæirìbas pèc rases, âdas krâsas, dzimuma, valodas, reliåijas, politiskâs vai citas pârliecìbas, nacionâlâs vai sociâlâs izcelsmes, mantiskâ stâvokîa, dzimøanas vai cita statusa.

Turklât nedrìkst noteikt nekâdu atøæirìbu pèc tâs valsts vai teritorijas, politiskâ, tiesiskâ vai starptautiskâ statusa, pie kuras cilvèks pieder neatkarìgi no tâ, vai øì teritorija ir neatkarìga, aizbildnìbâ esoøa, bez paøpârvaldes vai kaut kâ citâdi ierobeýota savâ suverenitâtè.

3. pants

Ikvienam ir tiesìbas uz dzìvìbu, brìvìbu un personas neaizskaramìbu.

4. pants

Nevienu nedrìkst turèt verdzìbâ vai dzimtbútniecìbâ; visa veida verdzìba un vergu tirdzniecìba ir jâaizliedz.

5. pants

Nevienu nedrìkst pakîaut spìdzinâøanai vai cietsirdìgi, necilvècìgi ar viðu apieties vai sodìt, pazemojot viða cilvècisko cieðu.

6. pants

Ikvienam, visur, ir tiesìbas bút atzìtam par personu likuma priekøâ.

7. pants

Visi ir vienlìdzìgi likuma priekøâ un viðiem ir tiesìbas, bez jebkâdas diskriminâcijas, uz vienâdu likuma aizsardzìbu. Visiem ir tiesìbas uz vienâdu aizsardzìbu pret jebkâdu diskriminâciju, pârkâpjot øo Deklarâciju, un pret jebkuru kúdìøanu uz tâdu diskriminâciju.

8. pants

Ikvienam ir tiesìbas uz efektìvu viða tiesìbu atjaunoøanu kompetentâs nacionâlajâs tiesâs gadìjumos, par nodarìjumiem, kas pârkâpj viða pamattiesìbas, kas garantètas konstitúcijâ vai likumâ.

9. pants

Nevienu nedrìkst patvaîìgi arestèt, aizturèt vai pakîaut izraidìøanai.

10. pants

Ikvienam viða tiesìbu un pienâkumu noskaidroøanai, kâ arì viðam izvirzìtâs kriminâlâs apsúdzìbas pamatotìbas noteikøanai, ir tiesìbas, lai viðu lietu atklâti un, ievèrojot visas taisnìguma prasìbas, uz pilnìgas lìdztiesìbas pamata izskatìtu neatkarìga un objektìva tiesa.

11. pants

 1. Katram, kas ir apsúdzèts kriminâlnoziegumâ, ir tiesìbas tikt uzskatìtam par nevainìgu, kamèr viða vaina nav pierâdìta saskaðâ ar likumu atklâtâ tiesas procesâ, kurâ viðam ir bijuøas nodroøinâtas visas savai aizstâvìbai nepiecieøamâs garantijas.

 2. Nevienu nedrìkst notiesât par sodâmu tiesìbpârkâpumu tâdas darbìbas vai bezdarbìbas dèî, kas saskaðâ ar izdarìøanas brìdì spèkâ bijuøajiem nacionâlajiem likumiem vai starptautiskajâm tiesìbâm nebija sodâms tiesìbpârkâpums. Tâpat nedrìkst piespriest smagâku sodu nekâ tas, kas bija jâpiemèro laikâ, kad tika izdarìts sodâmais tiesìbpârkâkums.

12. pants

Nedrìkst patvaîìgi iejaukties neviena personiskajâ un åimenes dzìvè, patvaîìgi pârkâpt viða dzìvokîa vai korespondences neaizskaramìbu vai apdraudèt viða godu un reputâciju. Katram ir tiesìbas uz likuma aizsardzìbu pret øâdu iejaukøanos vai apdraudèjumiem.

13. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas brìvi pârvietoties un izvèlèties sev dzìvesvietu ikvienâ valstì.

 2. Ikvienam ir tiesìbas atstât jebkuru, arì savu valsti un atgriezties savâ valstì.

14. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas meklèt un izmantot patvèrumu no vajâøanas citâs valstìs.

 2. Øìs tiesìbas nevar tikt izmantotas tâdas vajâøanas gadìjumâ, kas ìstenìbâ nav saistìta ar politiskiem noziegumiem vai ar darbìbâm, kas ir pretrunâ ar Apvienoto Nâciju Organizâcijas mèræiem un principiem.

15. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas uz pilsonìbu.

 2. Nevienam patvaîìgi nedrìkst atðemt tâ pilsonìbu vai atteikt tiesìbas mainìt savu pilsonìbu.

16. pants

 1. Pilngadìgajiem vìrieøiem un sievietèm ir tiesìbas bez jebkâdiem ar rasi, nacionalitâti vai reliåiju saistìtiem ierobeýojumiem stâties laulìbâ un nodibinât åimeni. Viðiem ir vienlìdzìgas tiesìbas, stâties laulìbâ, laulìbas laikâ un øæirot laulìbu.

 2. Laulìba var tikt slègta tikai ar abu personu, kas stâjas laulìbâ, brìvu un pilnìgu piekriøanu.

 3. Åimene ir dabiska sabiedrìbas pamatvienìba, un tai ir tiesìbas uz sabiedrìbas un valsts aizsardzìbu.

17. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas uz ìpaøumu kâ vienam, tâ arì kopìgi ar citiem.

 2. Nevienam patvaîìgi nedrìkst atðemt viða ìpaøumu.

18. pants

Ikvienam ir tiesìbas uz domu, apziðas un reliåijas brìvìbu; brìvìbu mainìt reliåiju vai pârliecìbu, brìvìbu nodoties savai reliåijai un pârliecìbai tiklab vienatnè, kâ arì kopâ ar citiem publiski vai noøæirti, piekopt reliåiju vai ticìbu, sludinot mâcìbu, izpildot, pielúdzot un ievèrojot to.

19. pants

Ikvienam ir tiesìbas uz pârliecìbas un izteiksmes brìvìbu; øìs tiesìbas ietver brìvìbu bez iejaukøanâs palikt pie saviem uzskatiem un meklèt, saðemt un izplatìt informâciju un idejas ar jebkuriem informâcijas lìdzekîiem neatkarìgi no valstu robeýâm.

20. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas uz miermìlìgu sapulàu un asociâcijas brìvìbu.

 2. Nevienu nedrìkst piespiest piederèt kâdai asociâcijai.

21. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas piedalìties savas valsts pârvaldè tieøi vai ar brìvi izvèlètu pârstâvju starpniecìbu.

 2. Ikvienam ir tiesìbas uz lìdztiesìgu pieejamìbu valsts dienestam savâ zemè.

 3. Tautas gribai ir jâbút valdìbas varas pamatam; øai gribai jâizpauýas periodiskâs un nefalsificètâs vèlèøanâs, kam jânotiek uz vispârèju un vienlìdzìgu vèlèøanu tiesìbu pamata, aizklâti balsojot vai arì citâs lìdzvèrtìgâs brìvâs balsoøanas procedúrâs.

22. pants

Katram kâ sabiedrìbas loceklim ir tiesìbas uz sociâlo droøìbu un viðam ir tiesìbas ìstenot ar nacionâlo centienu palìdzìbu un starptautiskâs sadarbìbas ceîâ, un atbilstoøi katras valsts struktúrai un resursiem, viða paøcieðai un personìbas brìvai attìstìbai nepiecieøamâs ekonomiskâs, sociâlâs un kultúras tiesìbas.

23. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas uz darbu, uz brìvu darba izvèli, uz taisnìgiem un labvèlìgiem darba apstâkîiem un uz aizsardzìbu pret bezdarbu.

 2. Ikvienam, bez jebkâdas diskriminâcijas, ir tiesìbas uz vienâdu atlìdzìbu par lìdzvèrtìgu darbu.

 3. Katram strâdâjoøam ir tiesìbas uz taisnìgu un pienâcìgu darba algu, kas nodroøina cilvèka cienìgu dzìvi viðam un viða åimenei. Nepiecieøamìbas gadìjumâ tâ jâpapildina ar citiem sociâlâs nodroøinâøanas lìdzekîiem.

 4. Katram ir tiesìbas dibinât arodbiedrìbas un iestâties tajâs savu intereøu aizsardzìbai.

24. pants

Ikvienam ir tiesìbas uz atpútu un brìvo laiku, ieskaitot saprâtìgu darbadienas ierobeýojumu un apmaksâtu periodisku atvaîinâjumu.

25. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas uz viða un viða åimenes veselìbas uzturèøanai un labklâjìbai atbilstoøu dzìves lìmeni, ieskaitot uzturu, apåèrbu, mâjokli, medicìniskos pakalpojumus un nepiecieøamo sociâlo apkalpoøanu, un tiesìbas uz nodroøinâjumu bezdarba, slimìbas, darba nespèjas, atraitnìbas, vecuma vai citos iztikas lìdzekîu zaudèjumu gadìjumos, kas raduøies no viða neatkarìgu apstâkîu dèî.

 2. Mâtèm un bèrniem ir tiesìbas uz ìpaøu aizsardzìbu un palìdzìbu. Visiem bèrniem, laulìbâ un ârlaulìbâ dzimuøajiem, ir jâbauda vienâda sociâlâ aizsardzìba.

26. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas uz izglìtìbu. Izglìtìbai, vismaz pamata un vispârèjai izglìtìbai, ir jâbút bezmaksas. Pamatizglìtìbai ir jâbút obligâtai. Tehniskajai un profesionâlajai izglìtìbai ir jâbút vispâr pieejamai, un augstâkajai izglìtìbai jâbút vienâdi pieejamai visiem atbilstoøi spèjâm.

 2. Izglìtìbas mèræim jâbút pilnìgai personìbas attìstìbai, kâ arì cilvèka tiesìbu un pamatbrìvìbu respektèøanas stiprinâøanai.

 3. Izglìtìbai ir jâsekmè sapraøanâs, iecietìba un draudzìba starp visâm tautâm, rasu vai reliåiskajâm grupâm un jâsekmè Apvienoto Nâciju Organizâcijas miera uzturèøanas pasâkumi.

27. pants

 1. Ikvienam ir tiesìbas brìvi piedalìties sabiedrìbas kultúras dzìvè, baudìt mâkslu, piedalìties zinâtnes progresâ un izmantot tâ labumus.

 2. Ikvienam ir tiesìbas uz morâlo un materiâlo intereøu aizsardzìbu, kas izriet no zinâtniskajiem, literârajiem vai mâkslas darbiem, kuru autors viðø ir.

28. pants

Ikvienam ir tiesìbas uz sociâlo un starptautisko kârtìbu, kurâ var tikt pilnìbâ ìstenotas øajâ Deklarâcijâ izklâstìtâs tiesìbas un brìvìbas.

29. pants

 1. Ikvienam ir pienâkumi pret sabiedrìbu, kurâ vienìgi ir iespèjama viða personìbas brìva un pilnìga attìstìba.

 2. Izmantojot savas tiesìbas un brìvìbas, katram cilvèkam ir jâpakîaujas tikai tâdiem ierobeýojumiem, kas ir noteikti ar likumu, vienìgi ar mèræi nodroøinât citu cilvèku tiesìbu un brìvìbu pienâcìgu atzìøanu un cienìøanu un morâles, sabiedriskâs kârtìbas un vispârèjas labklâjìbas taisnìgu prasìbu apmierinâøanu demokrâtiskâ sabiedrìbâ.

 3. Øìs tiesìbas un brìvìbas nekâdâ ziðâ nedrìkst izmantot pretrunâ ar Apvienoto Nâciju Organizâcijas mèræiem un principiem.

30. pants

Neko øajâ Deklarâcijâ nedrìkst tulkot tâdèjâdi, lai kâdai valstij, personu grupai vai atseviøæâm personâm bútu tiesìbas iesaistìties jebkâdâ pasâkumâ vai veikt jebkuru darbìbu, kuru mèræis ir iznìcinât øajâ Deklarâcijâ izklâstìtâs tiesìbas un brìvìbas.


 

 

 

 

  

 

MORE TRANSLATIONS UDHR

 

LATVIAN LANGUAGE

Latvian (latviešu valoda) is the official state language of Latvia. It is also sometimes referred to as Lettish. There are about 1.2 million native Latvian speakers in Latvia and 100 thousand abroad.[1] Altogether, 1.9 million, or 79% of the population of Latvia, speak Latvian. Of those, 1.2 million use it as their primary language at home. The use of the Latvian language in various areas of social life in Latvia is increasing.

Latvian is a Baltic language and is most closely related to Lithuanian, although the two are not mutually intelligible. In addition there is some disagreement whether Latgalian and New Curonian, which are mutually intelligible with Latvian, should be considered varieties or separate languages.

Latvian first appeared in Western print in the mid-16th century with the reproduction of the Lord's Prayer in Latvian inSebastian Münster's Cosmographia Universalis (1544), in Latin script.

CLASSIFICATION

 

Latvian belongs to the Baltic branch of the Indo-European language family. It is one of two living Baltic languages with an official status (the other being Lithuanian). The Latvian and Lithuanian languages have retained many features of the nominal morphology of the proto-language, though in matters of phonology and verbal morphology they show many innovations, with Latvian being considerably more innovative than Lithuanian.

 

HISTORY

The Baltic languages are of particular interest to linguists because they retain many archaic features believed to have been present in the early stages of the Proto-Indo-European language.

There is some evidence to suggest the existence of a Balto-Slavic language group after the break-up of Proto-Indo-European, with the Slavic and Baltic languages splitting around the 10th century BCE. However, some linguists – Meillet, Klimas, Zinkevičius – oppose this view, providing arguments against a Balto-Slavic group, and explaining those similarities by one or several periods of close contacts. There exist a number of Baltic words that are similar to Sanskrit or Latin and which lack counterparts in Slavic languages. Latvian, Albanian, Slavic and Indo-Iranian languages are grouped as satem languages. While the possession of many archaic features is undeniable, the exact manner by which the Baltic languages have developed from the Proto-Indo-European language is not clear.

According to some glottochronological speculations, the Eastern Baltic languages split from Western Baltic (or, perhaps, from the hypotheticalproto-Baltic language) between 400 and 600. The differentiation between Lithuanian and Latvian started after 800, with a long period of being one language but different dialects. At a minimum, transitional dialects existed until the 14th century or 15th century, and perhaps as late as the 17th century.

Latvian as a distinct language emerged during several centuries by language spoken by ancient Latgalian tribe assimilating the languages of other neighboring Baltic tribes - CuronianSemigallian and Selonian, which resulted in these languages gradually losing their most distinct characteristics. This process of consolidation started in the 13th century after the Livonian Crusade and forced christianization. These tribes came under Livonian rule thus forming a unified political, economic and religious space.

The oldest known examples of written Latvian are from a 1530 translation of a hymn made by Nikolaus Ramm, a German pastor in Riga.

Until the 19th century, the Latvian language was heavily influenced by the German language, because the upper class of local society was formed by Baltic Germans. In the middle of the 19th century the first Latvian National Awakening was started, led by “Young Latvians” who popularized the use of Latvian language. Participants to this movement laid the foundations for standard Latvian and also popularized the Latvianization of loan words. However, in the 1880s, when Czar Alexander III came into power, Russification started. During this period, some Latvian scholars[who?] even suggested adopting Cyrillic for use in Latvian. After the czar's death, around the start of the 20th century, nationalist movements reemerged.

In 1908, Latvian linguists Kārlis Mīlenbahs and Jānis Endzelīns elaborated the modern Latvian alphabet, which slowly replaced the old orthography used before. Another feature of the language, in common with its sister language Lithuanian, that was developed at that time is that proper names from other countries and languages, no matter how obscure, are altered phonetically to fit the phonological system of Latvian. Even if the original language also uses the Latin alphabet, this process takes place. Moreover, the names are modified in order to ensure that they have noun declension endings, declining like all other nouns. For example, a place such as Lecropt (a Scottish parish) is likely to become Lekropta; the Scottish village of Tillicoultry becomes Tilikutrija. This is a good example of linguistic purism in this ancient language.

 

     
  Use of Latvian as primary language at home in 2011

Use of Latvian as primary language at home in 2011

  License : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit : wikipedia.org | ohchr.org

UNITED NATIONS

OHCHR

GENERAL ASSEMBLY

SECURITY COUNCIL

UNICEF

UNESCO

HARVARD edX

WHO